ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Partnerek részére 

A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 SE (a továbbiakban úgy is, mint Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülő személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 SE ezúton tájékoztatja a partneri adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Adatkezelő

Név: Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 SE

Székhely: 1154 Budapest, Nádastó u. 52

Cégjegyzékszáma: 01-02 0012624

Adatkezelő elérhetősége: +36 70 418 5666 email: freyandras@gmail.com  

A továbbiakban: „Adatkezelő”.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: Infotv.,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 1. FOGALMAK
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen dokumentumban: „Partner”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 6. Partner”: mindazon magánszemélyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, amelyek részére az Adatkezelő szolgáltatást nyújt, illetve amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépnek; 
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 8. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 9. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 10. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.;
 11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG  

A hozzájárulást a Partner az egyes adatkezelések tekintetében a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával (névjegyen, e-mail útján, partneri adatlapon vagy egyéb módon) adja meg. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót a honlapján közzéteszi. A Partner ezáltal megismeri és elolvassa a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között. 

A Rendelet hatálya ugyan a nem természetes személyek adataira nem terjed ki, azonban a jogi személyek esetében szükség van egy olyan természetes személyre, akivel személyesen kapcsolatba lehet lépni. Az ilyen – kapcsolattartóként megjelölt – személyek általában valamilyen jogviszonyban (munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) vannak a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel), ennek keretében látják el feladatukat. 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének értelmében: 

 • Ha a Partner természetes személy, aki egyben kapcsolattartó is és személyes adatainak kezelése kizárólag szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése és ezen adatokat kizárólag ezzel kapcsolatban használja fel, úgy az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) (b) pontja szerinti szerződés teljesítése.
 • Ha a Partner nem természetes személy (pl. jogi személy) és szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése miatt szükséges, úgy ezen tevékenység kapcsolattartóin keresztül történik. Adatkezelő az adott személy kapcsolattartói adatait amiatt kezeli, mert Adatkezelő és Partnere, aki a kapcsolattartó munkáltatója szerződéses viszonyban állnak. Mivel a kapcsolattartó az a Partner munkavállalója, ezért a kapcsolattartó személyes adatait a Partner továbbítja Adatkezelő felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a Partner, mint munkáltató a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a saját munkavállalójának személyes adatait, azonban ahhoz, hogy a Partner és Adatkezelő között fennálló szerződésmegkötése, teljesítse, módosítása, megszüntetése megvalósulhasson, Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a Partner jogos érdekében veszi át a szerződéses Partnertől a kapcsolattartó adatait és kezeli ezen személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. 

A kapcsolattartóként megjelölt személy Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 1. A partneri kapcsolatok kialakítása (üzletfejlesztés) során történő adatkezelés 
Személyes adatAdatkezelés célja
NévAz ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az üzletszerzés folyamatának elősegítése érdekében, ezt követően pedig szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése, felek közötti kapcsolattartás.
E-mail címAz ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az üzletszerzés folyamatának elősegítése érdekében, ezt követően pedig szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése, felek közötti kapcsolattartás.
TelefonszámAz ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az üzletszerzés folyamatának elősegítése érdekében, ezt követően pedig szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése, felek közötti kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja, a jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott feltételektől függően. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett Partner tiltakozásáig tart. Az érintett Partner által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett tiltakozási kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás elmaradása.

 1. A szerződéses jogviszony során történő adatkezelés 
Személyes adatAdatkezelés célja
NévA partneri szerződések, megállapodások teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás és egyéb adatkezelés. 
E-mail címA partneri szerződések, megállapodások teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás és egyéb adatkezelés.
TelefonszámA partneri szerződések, megállapodások teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás és egyéb adatkezelés.
Tituluspontos, precíz megszólítás érdekében

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) vagy (f) pontja, a jelen Tájékoztató 4. pontjában meghatározott feltételektől függően. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényesítésére nyitva álló idő végéig (5 évig) őrizzük meg.  Amennyiben bármely érintett kapcsolattartó vagy az általa képviselt jogi személy kéri, úgy a Partner vagy a kapcsolattartó tiltakozása esetén is jogosult Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított további 5 évig megőrzi. 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés teljesítésének elmaradása. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás elmaradása.

 1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS
 1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára. 

Adatkezelő tájékoztatja a Partnert, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

Adatkezelő számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál ININET KFT (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. 

 1. ININET KFT

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.  

Tevékenység: tárhelyszolgáltató

 1. PARTNERT MEGILLETŐ JOGOK
 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Partner az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, 
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Partner részére, kivéve, ha a Partner azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad. 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen a 1154 Budapest, Bánkút u. 71 sz. alatt található sporttelepén előre egyeztetett időpontban) első alkalommal ingyenesen biztosítja Partner részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. 

Partner a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Partner írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Partner által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Partner által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Partner e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Partner írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Partner vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Partner ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Partner igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Partner tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Partner jogos indokaival szemben.

Korlátozással Partner személyes adatokat a tárolás kivételével csak Partner hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Partnert, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Partner kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Partnerre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Partner visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Partner saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Partner tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Partner a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Partner önkéntes hozzájárulásán alapul, a Partnernek joga van arra, hogy kérje, hogy a Partner által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Partner által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Partner a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult a Partner kíván élni e jogával. Partner e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Partner e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A Partner az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Partner érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Partnert.

A Partner tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud. 

 1. Az elhunyt érintett Partnert megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett Partner halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint 
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 1. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 7.1. – 7.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Partnert a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Partnert, valamint arról, hogy a Partner panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Partner kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Partner elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Partner másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Partnert kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Partner jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 

Partner jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Partnert. Ha Partner kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Partner az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Partner választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Partner tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Partnert és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 SE honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Partnerrel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Partner tiltakozik. 

Amennyiben a Partner a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a Partnerrel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.05.01. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://www.dalnokiakademia.hu/gdpr